Pervežimo sąlygos

BENDROSIOS PREKIŲ GABENIMO PASLAUGŲ PIRKIMO SĄLYGOS (2020)

UAB „Oqema“ juridinio asmens kodas 166102551, reg. buveinės adresas Kajackiškės k. 9, Kazlų Rūdos sav., adresas korespondencijai Veiverių g. 139 (3 aukštas) LT-46360 Kaunas (toliau – Užsakovas) bendrosios prekių gabenimo paslaugų pirkimo sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos) taikomos visoms Užsakovo su trečiaisiais asmenimis (toliau – Paslaugų teikėjas) sudaromoms sutartims dėl prekių gabenimo ir (ar) ekspedijavimo, taip pat kitoms  su prekių gabenimu susijusioms paslaugoms (toliau – Paslaugos), nebent šalys raštu susitaria kitaip.

1. PRITARIMAS BENDROSIOMS SĄLYGOMS

1.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja laikytis Užsakovo pateikto prekių transportavimo paslaugos užsakymo (toliau – Užsakymas) sąlygų ir šių Bendrųjų sąlygų, taip pat Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, nustatančių prekių gabenimo reikalavimus, jeigu Paslaugų teikėjas: (a) patvirtina Užsakymą; (b) pradeda teikti Paslaugas; (c) priima prekes pervežimui; (d) pateikdamas sąskaitą už Paslaugas.

1.2. Bet kokie Užsakymo sąlygų, įskaitant ir šias Bendrąsias sąlygas, pakeitimai ir/ar papildymai bus laikomi galiojančiais tik tuo atveju, jeigu šalys dėl to susitars raštu.

2. KAINOS, MOKESČIAI IR APMOKESTINIMAS

2.1. Užsakyme nurodyta Paslaugų kaina laikoma galutine, į kurią yra įskaičiuotas visos su prekių gabenimu susijusios išlaidos ir sąnaudos, visi mokesčiai, taip pat įtraukiami visi Paslaugų teikėjo mokėtini mokesčiai, gabenimo ir civilinės atsakomybės draudimo išlaidos, taip pat prastovos, jeigu jos atsirado ne dėl Užsakovo ar Užsakovo pasitelktų asmenų kaltės, nebent šalys raštu susitartų kitaip.

2.2. Užsakovas atsiskaito už tinkamai suteiktas Paslaugas per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros ir krovinio važtaraščio pateikimo Užsakovui, jeigu Užsakyme nenustatytas kitas atsiskaitymo terminas.

2.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti bet kokius mokėjimus Paslaugų teikėjui, apie tai informuodamas raštu (el. paštu) Paslaugų teikėją, jeigu: (1) jeigu vėluojama pristatyti Prekes ir dėl to Užsakovui gali atsirasti nuostolių, iki reikalavimo dėl nuostolių pateikimo; (2) jeigu prekės pristatomos sugadintos arba nepristatomos, tol kol paaiškės nuostolių dydis. Užsakovas turi teisę vienašališkai įskaityti bet kokias Paslaugų teikėjui mokėtinas sumas su Paslaugų teikėjo Užsakovui mokėtinomis sumomis, įskaitant nuostolius.

3. UŽSAKYMAS

3.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja vykdyti prekių gabenimą Užsakyme nurodytomis sąlygomis.

3.2. Užsakyme nurodytos prekių gabenimo sąlygos, pristatymo terminai, instrukcijos vežėjui, užmokesčio už pervežimą dydis ir mokėjimo tvarka yra privalomos ir Paslaugų teikėjui. Jeigu Paslaugų teikėjas negali vykdyti bet kurios sąlygos, jis privalo apie tai nedelsiant informuoti Užsakovą.  

3.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai keisti Užsakymo sąlygas (kroviniu išsiuntimo ir paskirties vietą, krovinio siuntėją ir gavėją ir kitas vežimo sąlygas), apie tai informuodamas Paslaugų teikėją prieš 24 (dvidešimt keturias) val. iki prekių pakrovimo.

3.4. Užsakymas laikomas priimtu ir teisiškai saistančiu Šalis nuo to momento, kai (a) Šalys jį pasirašo, arba (b) Užsakovas pateikia Užsakymą paštu, faksu, el. paštu arba kitomis elektroninėmis priemonėmis, o Paslaugų teikėjas jį patvirtina, arba (c) Paslaugų teikėjas arba Paslaugų teikėjo pasitelktas asmuo  priima prekes pervežimui.

4. REIKALAVIMAI TRANSPORTO PRIEMONEI

4.1. Užsakovo pateikiamuose Užsakymuose gali būti nurodyti reikalavimai transporto priemonei ir puspriekabei. Jeigu Užsakyme nenurodyta kitai, prekės gali būti gabenamos su tentu dengta puspriekabe. Transporto priemonė (puspriekabė) ir gabenimui naudojama tara (konteineris ir pan.) turi būti sausa, švari, sandari, be pašalinių kvapų, transporto priemonė turi būti pritaikyta Užsakyme nurodyto krovinio gabenimui.

4.2. Specialieji reikalavimai: kai kurios prekės (pvz. emulsijos) turi būti gabenamos laikantis temperatūros režimo. Tokiu atveju laikoma, kad viso Užsakyme nurodytos prekės turi būti gabenamos laikantis nurodyto temperatūros režimo. Skysto pavidalo prekės turi būti gabenamos su cisternomis. Cisternos turi turėti iškrovimo žarnas ir kompresorių (jeigu nurodyta Užsakyme). Prekės, kuriems taikomi specialieji reikalavimai, turi būti gabenamos atskirai ir negali būti rinkinėse siuntose (su kitų užsakovų prekėmis).

4.3. Jeigu prekės laikomos pavojingomis, apie pažymima Užsakyme. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad transporto priemonė atitiktų visus reikalavimus pavojingų prekių gabenimui ir privalo gauti visus tokių prekių gabenimui reikalingos dokumentus ir leidimus.

5. PAKROVIMAS IR IŠKROVIMAS

5.1. Jeigu Užsakyme nurodytas terminas pateikti transporto priemonę yra apibrėžtas konkrečia diena, tai Paslaugų teikėjas privalo pateikti transporto priemonę nurodytą dieną siuntėjo (Užsakovo, sandėlio ar kito siuntėjo),  darbo valandomis, jeigu Užsakyme nenurodytas kitoks laikas.

5.2. Jeigu prekės gabenamos kelių transportu, Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad vairuotojas dalyvaus pakraunant ir iškraunant krovinį. Priimdamas krovinį Paslaugų teikėjas (vairuotojas) privalo atidžiai patikrinti: (i) ar važtaraštyje teisingai nurodytas krovinio vietų skaičius, ženklinimas ir numeracija; (ii) krovinio ir pakuotės išorinę būklę. Pastebėjus pažeistą krovinio pakuotę ir (ar) netinkamą krovinio įpakavimą, arba esant bet kokiems neatitikimams, Paslaugų teikėjas privalo apie tai motyvuotai nurodyti visuose važtaraščio egzemplioriuose ir nedelsiant raštu informuoti Užsakovą. Jeigu priimant krovinį neįmanoma patikrinti krovinio ir pakuotės išorinės būklės ir (ar) suskaičiuoti krovinio vietų skaičiaus, arba jeigu vairuotojui yra neleidžiama dalyvauti krovinio pakrovime ar iškrovime, Paslaugų teikėjas apie tai taip pat privalo motyvuotai nurodyti važtaraštyje ir nedelsiant raštu informuoti Užsakovą.

5.3. Priimdamas prekes Paslaugų teikėjas privalo atidžiai patikrinti, ar nėra akivaizdžių neatitikimų tarp krovinių vežimo dokumentų ir Užsakymo. Pastebėjus neatitikimus, Paslaugų teikėjas privalo nedelsiant apie tai raštu informuoti Užsakovą ir gauti instrukcijas.  

5.4. Paslaugų teikėjas privalo turėti ir savo sąskaita gauti visus krovinio pervežimui reikalingus leidimus, vizas, turėti krovinio tvirtinimo diržus, ADR įrangą ir pan.

5.5. Paslaugų teikėjas privalo tinkamai sutvirtinti gabenamas prekes ir tikrinti prekių sutvirtinimą reguliariai viso vežimo metu. Pastabėjus tvirtinimo trūkumų, Paslaugų teikėjas privalo informuoti apie tai Užsakovą.

5.6. Pristatęs krovinį, Paslaugų teikėjas privalo jį išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui. Visais atvejais Paslaugų teikėjas privalo paprašyti krovinį priimančio asmens pateikti jo tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu krovinio gavėjas yra juridinis asmuo, Paslaugų teikėjas privalo įsitikinti, kad krovinį priimantis asmuo yra minėto juridinio asmens darbuotojas ar kitas teisėtas atstovas. Šalys susitaria, kad jeigu Vežėjas nepatikrina krovinį priimančio asmens tapatybės ir neįsitikina, kad jis turi teisę gauti krovinį, šie veiksmai (neveikimas) laikomas dideliu Paslaugų teikėjas neatsargumu, kuris pagal Lietuvos Respublikos teisę yra prilyginamas tyčiai.   

6. GABENIMAS

6.1. Paslaugų teikėjas, vykdydamas Užsakymą, privalo laikytis Užsakyme nurodytų reikalavimų (instrukcijų), su kuriais Paslaugų teikėjas privalo supažindinti transporto priemonės, kuria vykdomas krovinio vežimas, vairuotoją (-us) ir kitus pasitelktus asmenis.

6.2. Paslaugų teikėjas privalo nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kokias aplinkybes, galinčias sukliudyti laiku pateikti transporto priemonę ir (ar) pristatyti krovinį į paskirties vietą, bei kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos Sutarties vykdymui. Paaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms, Paslaugų teikėjas privalo gauti Užsakovo instrukcijas ir imtis visų galimų priemonių šioms aplinkybėms pašalinti. Siekdamos išvengti bet kokių neaiškumų, Šalys susitaria, kad Užsakovo instrukcijų pateikimas (gavimas) neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo atsakomybės už įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymą ar netinkamą įvykdymą.

6.3. Jeigu prekės gabenamos kelių transportu, Paslaugų teikėjas turi teisę priimti gabenti krovinį tik turėdamas galiojančią vežėjų automobiliais civilinės atsakomybės draudimo sutartį (draudiminę apsaugą), kuria būtų apdrausta Vežėjo atsakomybė pagal Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR).

6.4. Paslaugų teikėjas įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie muitinės ar kitų valstybės institucijų atliekamus patikrinimus. Jeigu atliekant patikrinimą buvo nuimta krovinio plomba, Paslaugų teikėjas įsipareigoja gauti tai patvirtinantį valstybės institucijos dokumentą.

6.5. Šalys susitaria, kad Paslaugų teikėjui draudžiama be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo: (a) perkrauti krovinį; (b) krovinio gabenimo metu pakeisti transporto priemonę ir (ar) puspriekabę; (c) perduoti krovinį kitam vežėjui ir (ar) pasitelkti trečiuosius asmenis savo įsipareigojimų pagal šį Užsakymą vykdymui.

6.6. Paslaugų teikėjas privalo informuoti Užsakovą apie transporto priemonės su kroviniu buvimo vietą ir judėjimą. Paslaugų teikėjas įsipareigoja informuoti Užsakovą apie bet kokį nukrypimą nuo Užsakyme nurodytų krovinių gabenimo terminų.

6.7. Paslaugų teikėjas jokiais atvejais neturi teisės sulaikyti gabenamo krovinio.

6.8. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad transporto priemonėje nebus laikomis (vežami) bet kokie daiktai, kurie yra: (1) nedeklaruoti, tačiau privalo būti deklaruojami; (2) išimti iš apyvartos arba yra ribotos apyvartos; (3) kuriuos yra draudžiama laikyti ar vežti pagal bet kurios iš šalių, kurių teritorijoje yra vykdomas vežimas, įstatymus; (4) vairuotojas neims jokių trečiųjų asmenų (pakeleivių) kartu su savimi; (5) įvykus vagystei ar eismo įvykiui, nedelsiant apie tai praneš vietos policijai ir informuos Užsakovą.

6.9. Paslaugų teikėjas įsipareigoja tinkamai vykdyti ES valstybėse galiojančių teisės aktų reikalavimus dėl minimalaus atlyginimo nustatymo, įskaitant reikalavimą mokėti vairuotojui ne mažesnį nei teisės aktų nustatytas valandinis atlyginimas. Paslaugų teikėjui pažeidus šį reikalavimą, jis įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius ir išlaidas.

7. ATSAKOMYBĖ

7.1. Paslaugų teikėjas atsako už krovinio ar jo dalies praradimą ir (ar) sugadinimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, iki jo perdavimo turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui momento, taip pat už vėlavimą pristatyti krovinį, Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu sutartis sudaroma dėl ekspedijavimo paslaugų, ekspeditorius atsakingas už visą vežimo procesą.

7.2. Jeigu Paslaugų teikėjas laiku nepateikia transporto priemonės kaip nurodyta Užsakyme arba pateikia netinkamos būklės transporto priemonę, arba transporto priemonę, kuri nėra tinkama gabenti Užsakyme nurodytą krovinį, Vežėjas įsipareigoja sumokėti Užsakovui netesybas, kurių dydis 50 EUR už kiekvieną vėlavimo pateikti tinkamą transporto priemonę dieną ir atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia sumokėtos netesybos.

7.3. Paslaugų teikėjui atsisakius patvirtinto Užsakymo, Paslaugų teikėjas įsipareigoja sumokėti Užsakovui netesybas, kurių dydis 20 (dvidešimt) procentų šiame Užsakyme nurodyto užmokesčio už krovinio pervežimą ir atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia sumokėtos netesybos.

8. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

8.1. Šalys ir (arba) jų atstovai patvirtina ir garantuoja viena kitai, kad:

8.1.1. Įgaliojimai. Kiekviena iš jų ir (arba) jų atstovai turi nesuvaržytą teisę bei įgaliojimus sudaryti, pasirašyti bei vykdyti šią Sutartį. Ši Sutartis sudaro privalomą Šalies įsipareigojimą, kuris gali būti įgyvendintas priverstine tvarka;

8.1.2. Garantijos. Nei šios Sutarties sudarymas, nei Sutarties sąlygų vykdymas nepažeidžia (i) jokio jai taikomo teismo, valstybinės ar vietos valdžios institucijos sprendimo ar draudimo atlikti tam tikrus veiksmus; (ii) jokio susitarimo, kurio šalimi jis yra, ar kito jai taikomo įpareigojimo; (iii) jokių galiojančių teisės aktų nuostatų.

9. PRANEŠIMAI

9.1. Visi pranešimai, prašymai, reikalavimai bei kita korespondencija turi būti pateikiami raštu ir įteikti adresatui asmeniškai, siunčiami faksu ar el. paštu (adresatui patvirtinant gavimą) arba siunčiami registruotu ar kurjeriniu paštu toliau nurodytais Šalių adresais arba kitais Šalių adresais, kuriuos ji nurodo kaip korespondencijos adresą.

9.2. Kai korespondencija (i) įteikiama asmeniškai, laikoma, kad ji yra gauta įteikimo dieną; (ii) siunčiama faksu ar el. paštu, laikoma, kad ji yra gauta išsiuntimo dieną, jeigu korespondencija išsiųsta darbo dieną iki 17.00 valandos, arba kitą darbo dieną, jeigu korespondencija išsiųsta nedarbo dieną arba darbo dieną po 17.00 valandos; (iii) siunčiama registruotu paštu, laikoma, kad ji yra gauta trečią darbo dieną po išsiuntimo; ir (iv) siunčiama kurjeriniu paštu, laikoma, kad ji yra gauta kitą darbo dieną po išsiuntimo.

9.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, ji privalo informuoti kitą Šalį, pranešdama raštu mažiausiai prieš 3 (tris) darbo dienas. Šalis, pateikusi pranešimą kitai Šaliai šios Sutarties 1.1 punkte nurodytais adresais (įskaitant fakso numeriais ar el. pašto adresais) ar paskutiniais kitos Šalies nurodytais adresais, jeigu apie jų pasikeitimą yra pranešta, laikoma tinkamai įvykdžiusia savo pareigą pranešti.

10. KONFIDENCIALUMAS

10.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims šios sutarties ir Užsakymo turinio bei informacijos, kurią derybų dėl sutarties ar Užsakymo pateikimo ir/ar vykdymo metu gavo iš Užsakovo, arba kuri tapo Paslaugų teikėjui prieinama ar žinoma bendradarbiaujant su Užsakovu, išskyrus atvejus, kai tam yra gautas raštiškas Užsakovo sutikimas.

10.2. Visa ši informacija yra laikoma konfidencialia, išskyrus informaciją, kuri yra viešai prieinama arba dėl kurios yra gautas Užsakovo rašytinis patvirtinimas, kad ji nėra konfidenciali. Paslaugų teikėjui pažeidus pareigą saugoti konfidencialią informaciją, privalo sumokėti 1.000 EUR (vieno tūkstančio eurų) dydžio netesybas ir atlyginti Užsakovui visus dėl atitinkamo pažeidimo atsiradusius nuostolius. Nuostoliai atlyginami per 14 kalendorinių dienų nuo reikalavimo atlyginti juos gavimo dienos.

11. TAIKYTINA TEISĖ IR JURISDIKCIJA

11.1. Paslaugų teikėjo ir Užsakovo sudarytai sutarčiai ir Užsakymui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Visi ginčai sprendžiami darybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta išspręsti ginčo derybomis, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš sutarties ar pirkimo užsakymo arba susijęs su šia sutartimi ar pirkimo užsakymu, jų pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal Užsakovo registruotos buveinės vietą.

12. KITOS NUOSTATOS

12.1. Šalys susitaria, kad Užsakyme įtvirtintos Šalių sutartos krovinio vežimo sąlygos turi viršenybę prieš Bendrąsias sąlygas.

12.2. Nei viena iš Šalių neturi teisės perleisti Sutartyje numatytų savo teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be kitos Šalies išankstinio rašytinio sutikimo.

12.3 Visi Bendrųjų sąlygų pakeitimai, papildymai ir priedai galioja tik tuomet, jeigu paskelbti viešai arba išsiųsti Paslaugų teikėjui. Ši Sutartis, jos priedai ir visa su šia Sutartimi susijusi informacija, dokumentai ir korespondencija laikoma konfidencialia ir negali būti atskleidžiama tretiesiems asmenims (išskyrus, jeigu tokio atskleidimo reikalauja įstatymai).